PARTY STANY‚  SKLÁDACÍ STOLY

Návod ke stažení:  Nadvod_a_bezpečnost 3.doc

Návod k použití:

Doporučujeme rozkládat alespoň ve dvou osobách.

Při manipulaci s party stanem dodržjte BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTY STANŮ, ALTÁNŮ A PRODEJNÍCH STÁNKŮ (viz níže)

1.Uchopte rohové hranoly,každý na jedné straně ( u větších rozměrů každý

na kratší straně) a roztáhněte konstrukci zhruba do půlky.

2.Vezměte jedinou volnou tyč (kulatina zakončená prohnutým kovovým kolečkem).Zasuňte jej do středového hranolu konstrukce.U větších rozměrů

je více těchto tyček.

3.Roztáhněte plachtu a položte ji na konstrukci tak aby se v rohách spojily

suché zipy na plachtě a suché zipy na rohových hranolech.Střed plachty

by měl sedět na konci tyče,kterou jste vkládali v bodu 2.

 

4.Každý na jedné straně uchopte konstrukci přesně ve středu strany.

Lehce vyzdvihněte konstrukci,která se tím sama naplno roztáhne.

 

5.Na rohových hranolech uchopte posuvnou část a vytáhněte ji nahoru

tak,aby zacvakl stříbrný kolíček do posuvné části.

 

6.U rohových hranolů nohou podržte patky,které jsou u země a

vytáhněte konstrukci dokud nevycvakne stříbrný kolíček do otvoru

v hranolu.(Doporučujeme vyzvedávat celo boční část altánu najednou a poté

stejným způsobem i druhou boční část)

 

Při vystavení stanové plachty přírodním živlům (Sluneční UV záření,

déšť , atd…) jenutné pro zachování vlastností materiálu stanovou plachtu

minimálně 1x za dobu 30ti dnů opatřit impregnací a to v podobě spreje

na látky nebo na boty.

Stan skladujte v suchu při teplotě +5° až +30°

Stan je určený jako krátkodobý mobilní přístřešek pro letní období jako ochrana proti

dešti a slunci, nikoliv proti větru a sněhu.

 

Tento návod i s videonahrávkou rozkládání stanů naleznete na

www.partystany-altany.cz

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDRŽBU PÁRTY STANŮ, ALTÁNŮ A PRODEJNÍCH STÁNKŮ

 

1.         ÚČEL A PLATNOST

 

1.1       Účelem tohoto bezpečnostního předpisu je upravit pracovní a technologické postupy pro používání párty stanů, altánů a prodejních stánků tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku jak pracovních úrazů zaměstnanců, tak i úrazů zákazníků na uvedeném zařízení. Dále tento předpis upozorňuje na konkrétní rizika možného ohrožení života a zdraví při provozu na těchto zařízeních a uvádí možnosti jejich snížení.

 

1.2       Tento dokument platí pro manipulaci, obsluhu a údržbu uvedených zařízení a je závazný pro všechny osoby, které s těmito zařízeními jakýmkoliv způsobem manipulují či je používají.

 

 

2.      ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

 

2.1       Zaškolení a zácvik pracovníků a zákazníků

 

2.1.1     Manipulovat s uvedenými zařízeními mohou pouze osoby starší 18 let věku a právně způsobilé, které jsou důkladně a prokazatelně seznámeni a zaškoleni.

 

           2.1.2       V průběhu zaškolování osoby musí být tento prokazatelně seznámen:

  • s tímto Bezpečnostním předpisem,
  • s návodem výrobce pro používání konkrétního zařízení.

 

2.1.3     V průběhu seznámení si musí osoby obsluhující zařízení osvojit zejména:

 

  • dodržování bezpečnostních předpisů,
  • bezpečnou manipulaci s konstrukcí při sestavování zařízení,
  • řádné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).  

 

2.2      Bezpečnostní požadavky na zařízení

 

    2.2.1   Stabilita zařízení musí být bezpečně zajištěna. Samotná konstrukce zařízení je koncipována

tak, že při správném sestavení je zařízení samo o sobě stabilní. Pro bezpečnější stabilitu zařízení je doporučeno zajistit ji kotvícím zařízením, které není součástí dodávky a je možno je objednat u dodavatele.

2.2.2     Zařízení jsou určena pouze ke krátkodobému používání (max. 3 dny nepřetržitě), nejsou určena k použití nepřetržitě nebo dlouhodobě

2.2.3     Zařízení se NESMÍ používat ve větru.

2.2.4     Zařízení nejsou určena k použití ve vysokých mrazech.

2.2.5     Při skládání zařízení je nutné sundat střešní plachtu.

2.2.6     Skládání a rozkládání zařízení je nutné provádět minimálně v počtu dvou osob.

2.2.7     Zařízení mohou být instalována pouze na rovných a zpevněných plochách.

2.2.8   uvnitř zařízení a ve vzdálenosti menší než 3m od zařízení je ZAKÁZÁNO používání jakéhokoliv zdroje zapálení, který by mohl způsobit zahoření a požár (např. otevřený oheň, grilovací zařízení, plynové vařiče a zařízení, různé hořáky apod.)

2.2.9   Je ZAKÁZÁNO sestavovat z jednotlivých zařízení větší celky. Každé zařízení musí být sestaveno samostatně a zvlášť.

 

 

2.3      Bezpečnostní požadavky na obsluhu

 

2.3.1     Manipulovat s uvedeným zařízením mohou pouze osoby, které jsou k tomu

            prokazatelně  zaškoleni.

2.3.2.    Při manipulaci musí osoby vždy bedlivě sledovat zařízení a včas rozpoznat možné riziko poranění.

 

2.3.3.    Pokud dojde k narušení plynulé manipulace (spoje trubek nejdou dobře do sebe apod., je zakázáno provádět toto nadměrnou silou).

 

2.3.4.    Obsluha musí dbát na svou bezpečnost zejména vzhledem k manipulaci nad hlavou, kde hrozí riziko poranění hlavy pádem materiálu. Při této manipulaci se důrazně doporučuje používat ochranu hlavy.

 

2.3.5.    Při manipulaci se zařízením musí obsluha používat plnou obuv s plnou špičkou a patou.

 

2.3.6.    Při manipulaci s částmi zařízení, které mají ostré hrany musí obsluha používat ochranné

pracovní rukavice.

 

2.4     Zakázané činnosti při obsluze a používání zařízení    

 

Vzhledem k možnému riziku vzniku úrazů při manipulaci s uvedenými zařízeními se k ochraně života a zdraví osob provádějících jejich obsluhu určují dále uvedené činnosti, které jsou zakázány:

 

2.4.1  Manipulovat se zařízením pouze jedna osoba.

2.4.2.  Používat zařízení ve větrném počasí.

2.4.3.  Provádět jakékoliv úpravy konstrukce zařízení, které nejsou povolené v Návodu k obsluze.

2.4.4.  Používání zdrojů zapálení viz bod. 2.2.8 tohoto Bezpečnostního předpisu.

 

 

 

2.5      Bezpečnostní požadavky na prostor/plochu, kde je umístěno zařízení

 

2.5.1     Prostor/plocha, na němž se zařízení nachází, musí být udržován ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

 

2.5.2     Prostor/plocha musí být rovný a zpevněný.

 

 

 

            22.6   Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

 

2.6.1     Osoby, které manipulují se zařízením musí používat následující osobní ochranné pracovní prostředky:

 

            - manipulace s částmi s ostrými hranami            OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE

            - manipulace se zařízením                                 OBUV S PLNOU ŠPIČKOU A PATOU

            - manipulace nad hlavou                                   OCHRANA HLAVY

 

 

 

2.7   KONTROLY

 

2.7.1  Před uvedením do provozu musí být u zařízení provedena     

 

-           kontrola správného ustavení zařízení,

-           kontrola spolehlivosti všech kotvících prvků zařízení (pokud jsou součástí dodávky),

-           kontrola úplnosti částí konstrukce

-           kontrola pevnosti uchycení všech plachet

 

 

 

2.8.    PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

 

 

  

2.8.1.  Pojem „charakter výskytu rizika“ vyjadřuje působení rizika vzhledem k času, k prováděné činnosti, apod. Působení rizika může být např. trvalé, omezené pouze na dobu manipulace s nástrojem, obrobkem, apod.

 

2.8.2  Pod pojmem „zdroj rizika“ se rozumí jeho bližší určení. Např. na zařízení se vyskytují různé druhy mechanického rizika, jedním z nich je riziko pořezání a konkrétním zdrojem tohoto rizika je manipulace s částmi s ostrými hranami.

 

2.8.3.  „Příčinou rizika“ je nebezpečný stav zdroje rizika nebo jeho působení na okolí. Tím může být např. neukotvené zařízení apod.

 

2.8.4.  „Nebezpečí“, které osobám vystaveným rizikům  ohrožení jejich života a zdraví hrozí může být např. pořezání, pád materiálu, apod.

 

 

 

3.    OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 

3.1       Za mimořádnou událost se v daném případě považuje zejména vznik požáru,  nebo vznik úrazu.

 

3.2       Opatřením proti vzniku požáru se stanovuje povinnost mít v prostoru zařízení vždy umístěn provozuschopný přenosný hasicí přístroj.

 

 

4.        ZODPOVĚDNOST

 

4.1       Zodpovědnost za dodržování všech ustanovení tohoto předpisu mají všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem manipulují s uvedenými zařízeními.

 

            Zvlášť důležitá je v tomto ohledu zodpovědnost pracovníka dodavatele:

 

            4.2.  Příslušný pracovník dodavatele je zejména zodpovědný za to, že:

 

-          osoba provádějící obsluhu zařízení je k této činnosti prokazatelně oprávněna viz bod 2 

             tohoto předpisu.

-           za prokazatelné seznámení s Bezpečnostním předpisem se považuje také souhlas objednatele s obchodními podmínkami dodavatele, jejichž nedílnou součástí je tento Bezpečnostní předpis.

 


5.        ZODPOVĚDNOST

 

5.1       Zodpovědnost za dodržování všech ustanovení tohoto předpisu mají všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem manipulují s uvedenými zařízeními.

 

            Zvlášť důležitá je v tomto ohledu zodpovědnost pracovníka dodavatele:

 

            5.2.  Příslušný pracovník dodavatele je zejména zodpovědný za to, že:

 

           - osoba provádějící obsluhu zařízení je k této činnosti prokazatelně oprávněna viz bod 2 

             tohoto předpisu.

-  za prokazatelné seznámení s Bezpečnostním předpisem se považuje také souhlas objednatele s obchodními podmínkami dodavatele, jejichž nedílnou součástí je tento Bezpečnostní předpis.

 

            5.3.  Osoba oprávněná k obsluze zařízení –  párty stanů, altánů a prodejních stánků, je zejména zodpovědná za:

 

-          plnění požadavků předepsaných pro obsluhu uvedeného zařízení,

-          dodržování předepsaných zakázaných činností při obsluze zařízení,

-          důsledné používání určených OOPP,

 

TOPlist
Video rozkládání
Fotogalerie
AltanyJL na facebooku